HOME > 애드킬러 고객센터 > 업데이트 공지
 

글제목 : 2022년 11월 07일 업데이트 날짜 : 22.11.07

1. 업데이트 버전 : Ver2022110700

1-1. 다음 악성코드의 진단/삭제가 추가 되었습니다.

신규 악성코드 패턴 - 3111개 추가

신규 악성코드 개체 - 3111개 추가

Application.Agent.KVG
Trojan.Agent.GBHF
Trojan.Agent.GBHG
Trojan.Agent.GBHH
Trojan.Agent.GBHI
Trojan.Agent.GBHJ
Trojan.Agent.GBHK
Trojan.Agent.GBHL
Trojan.Agent.Miner.A
Trojan.Agent.Spy.A
Trojan.DOC.Phishing.DM
Trojan.GenericFCA.Agent.55458
Trojan.GenericFCA.Agent.55459
Trojan.GenericFCA.Agent.55460
Trojan.GenericFCA.Agent.55461
Trojan.GenericFCA.Agent.55462
Trojan.GenericFCA.Agent.55463
Trojan.GenericFCA.Agent.55464
Trojan.GenericFCA.Agent.55465
Trojan.GenericFCA.Agent.55466
Trojan.GenericFCA.Agent.55467
Trojan.GenericKD.63303432
Trojan.GenericKD.63303445
Trojan.GenericKD.63303585
Trojan.GenericKD.63303740
Trojan.GenericKD.63303772
Trojan.GenericKD.63303773
Trojan.GenericKD.63303782
Trojan.GenericKD.63303832
Trojan.GenericKD.63303833
Trojan.GenericKD.63303844
Trojan.GenericKD.63303848
Trojan.GenericKD.63303855
Trojan.GenericKD.63303875
Trojan.GenericKD.63303979
Trojan.GenericKD.63304012
Trojan.GenericKD.63304020
Trojan.GenericKD.63304028
Trojan.GenericKD.63304029
Trojan.GenericKD.63304037
Trojan.GenericKD.63304073
Trojan.GenericKD.63304152
Trojan.GenericKD.63304173
Trojan.GenericKD.63304187
Trojan.GenericKD.63304198
Trojan.GenericKD.63304209
Trojan.GenericKD.63304268
Trojan.GenericKD.63304291
Trojan.GenericKD.63304292
Trojan.GenericKD.63304293
Trojan.GenericKD.63304294
Trojan.GenericKD.63304295
Trojan.GenericKD.63304296
Trojan.GenericKD.63304311
Trojan.GenericKD.63304330
Trojan.GenericKD.63304340
Trojan.GenericKD.63304347
Trojan.GenericKD.63304502
Trojan.GenericKD.63304660
Trojan.GenericKD.63304748
Trojan.GenericKD.63304837
Trojan.GenericKD.63304866
Trojan.GenericKD.63304901
Trojan.GenericKD.63304997
Trojan.GenericKD.63305013
Trojan.GenericKD.63305044
Trojan.GenericKD.63305082
Trojan.GenericKD.63305121
Trojan.GenericKDS.61003425
Trojan.GenericKDS.61003427
Trojan.JS.Agent.UNT
Trojan.JS.Agent.UNU
Trojan.Packed.Net.A
Trojan.PHP.Shell.AK
...

번호 글제목 날짜
409 2023년 01월 30일 업데이트 23.01.30
408 2023년 01월 26일 업데이트 23.01.26
407 2023년 01월 16일 업데이트 23.01.16
406 2023년 01월 09일 업데이트 23.01.09
405 2023년 01월 02일 업데이트 23.01.02
404 2022년 12월 26일 업데이트 22.12.26
403 2022년 12월 19일 업데이트 22.12.19
402 2022년 12월 12일 업데이트 22.12.12
401 2022년 12월 05일 업데이트 22.12.05
400 2022년 11월 28일 업데이트 22.11.28
1[2][3][4][5][6][7][8][9][10]
     
회사소개 | 이용약관 | 개인정보처리방침 | 고객센터 | 자동연장결제해지
 
(주)프리아이커뮤니케이션 | 서울시 중량구 망우로 346 한일써너스빌 104동 1514호 | 사업자등록번호 : 120-87-06686
이용약관 | 개인정보 책임자 : 김규식 | E-mail : help@freeicomm.com | 고객센터 : 02-6952-1791
Copyright Ad-Killer.CO.LTD All Rights Reserved.